Visie Orvita

We willen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een hoog welbevinden hebben, zich optimaal kunnen ontplooien, als volwaardige mensen gezien worden en opgroeien tot tevreden, ondernemende, zelfzekere en zelfbewuste volwassenen die in verbinding leven met zichzelf en hun omgeving.

Daarom creëren we met Orvita een omgeving waar kinderen en jongeren helemaal zichzelf kunnen zijn en kunnen leren en leven vanuit intrinsieke motivatie binnen een verbindende en democratische gemeenschap.

Het fundament: de 9 pijlers

Om dit te realiseren bestaat het fundament van Orvita uit 9 pijlers, namelijk verbinding, spelen, zelfsturing, vertrouwen, democratisch, agile, holistisch, traumabewust en inclusief. Deze pijlers zijn geen aparte elementen, maar zijn met elkaar verweven en vormen samen één geheel. Dit fundament vormt de basis voor alles wat we doen: de democratische school, de kampen, de opleidingen en andere projecten.

Facilitators

De facilitators zijn de mensen die dagdagelijks de 9 pijlers uitdragen en deze samen met de kinderen en jongeren vorm geven. Ze creëren en onderhouden de basisvoorwaarden voor een omgeving waar kinderen en jongeren helemaal zichzelf kunnen zijn en leren en leven vanuit intrinsieke motivatie. Ze volgen en ondersteunen de leer- en levensprocessen van de kinderen, waarbij het kind steeds de leiding blijft behouden van zijn eigen leven. Facilitators hebben dus geen sturende functie in de processen van het kind. Facilitators zijn in de eerste plaats unieke personen met eigen voorkeuren, talenten en interesses. Ze hebben een voorbeeldfunctie om zich authentiek te tonen en te handelen vanuit intrinsieke motivatie, en dus trouw te blijven aan wie ze zelf zijn. Daarnaast zijn ze beschikbaar voor de kinderen en jongeren om hen op diverse manieren bij te staan: door empathisch te luisteren, emotionele en praktische steun te bieden, begeleiding aan te bieden, te bemiddelen, meetings en kringen te modereren, kennis en vaardigheden door te geven, mee te spelen, te praten, te denken en projecten uit te voeren, te organiseren, informatie op te zoeken, aanbieden van activiteiten, … Verder onderhouden de facilitators contacten met de ouders en betrokken derden. Tevens zijn ze medeverantwoordelijk voor de administratie en organisatie van Orvita. Kortom, de facilitators zijn onmisbaar om de 9 pijlers in praktijk te brengen.

Verbinding

Wij zijn emotionele wezens en achter elk gevoel gaat een al dan niet vervulde behoefte schuil. Behoeften zijn de kern van wie we zijn. Als we ons in onze behoeften gehoord en gezien voelen dan ervaren we erkenning in ons diepste wezen, in ons mens zijn. Hierdoor ontstaat er verbinding met onszelf en met de ander. In verbinding kunnen we elkaar echt ontmoeten, voorbij goed en fout. Vanuit die verbinding kan dan de stap gezet worden om een manier te vinden om ieders behoeften in te vullen.

Verbinding staat centraal bij Orvita. Verbinding met onze eigen innerlijke leefwereld, verbinding met anderen en onze omgeving. Door verbinding centraal te stellen, ervaren kinderen en jongeren de kracht hiervan en maakt het hen gemakkelijker om zelf ook met meer verbinding in het leven te staan.

Verbindende communicatie / Geweldloze communicatie

Om die verbinding te realiseren gebruiken we geweldloze communicatie, of ook verbindende communicatie genaamd, zoals in het leven geroepen door Marshall Rosenberg. Hiermee kunnen we op een effectieve manier uitdrukken wat er werkelijk in ons leeft, zonder de ander te beoordelen. En we kunnen ook echt horen wat er leeft bij de andere. Hiervoor spreken we vanuit onze gevoelens en behoeften en luisteren we naar de gevoelens en behoeften van de ander. Zo kunnen we ons op een wezenlijk niveau verbinden en oplossingen vinden die maximaal met ieders behoeften rekening houden.

Intrinsieke motivatie

Wij werken niet met straffen, belonen, dreigen, beschuldigen, manipuleren,… Omdat kinderen hierdoor handelen uit angst of om een beloning te krijgen. We willen daarentegen kinderen en jongeren de ruimte geven om te handelen vanuit intrinsieke motivatie. Zodat ze dingen doen vanuit hun behoeften en om bij te dragen aan de ander of de gemeenschap. Zo kunnen ze handelen in harmonie met hun innerlijke wereld. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, emotionele veiligheid en welbevinden.

Achter elk gedrag zit een behoefte

Het handelen, spreken en de verlangens van de mens zijn terug te brengen tot deze behoeften. Zoals Marshall Rosenberg zegt: ‘Al wat een mens in essentie zegt is alstublieft en dank u wel.’ Als iemand dus iets doet wat wij niet aangenaam vinden, gaan we er niet vanuit dat hij kwade bedoelingen heeft, maar dat hij handelt of spreekt vanuit zijn eigen behoeften. Soms drukken wij onze behoefte onhandig uit door bijvoorbeeld te slaan. In zo’n geval gaan we niet veroordelen of straffen. We zoeken naar de behoeften die achter het gedrag zitten en bedenken een oplossing die ieders leven verrijkt.

Authenticiteit

Ieder kind krijgt de ruimte om helemaal zichzelf te zijn. Alle gedachten, gevoelens en behoeften zijn welkom. Hierdoor hoeven kinderen en jongeren zich niet te verschuilen achter sociale verwachtingen, maar kunnen ze zich echt tonen zoals ze werkelijk zijn. De facilitators communiceren vanuit wat er werkelijk in hun leeft en spreken dit uit via gevoelens en behoeften. De facilitators tonen wie ze werkelijk zijn en zijn zo een voorbeeld voor de kinderen en jongeren. Wij zijn allemaal mensen en doen of zeggen soms dingen waar we later spijt van hebben. Authenticiteit is om ook deze zaken eerlijk te communiceren. Zodat we de verbinding kunnen herstellen en hieruit leren.

Gelijkwaardigheid

We vinden het belangrijk dat ieders persoonlijke grenzen en behoeften gerespecteerd worden. Ieders behoeften zijn gelijkwaardig, ongeacht de leeftijd. Dus ook tussen kinderen en facilitators zijn de behoeften gelijkwaardig. Dit betekent in eerste instantie dat alle behoeften er mogen zijn en erkend worden. Hierdoor ontstaat er verbinding. De volgende stap is op zoek gaan naar strategieën die ieders behoeften maximaal invullen.

Rouwen en vieren

Soms lukt het niet om alle behoeftes in te vullen of zijn we teleurgesteld over hoe een situatie verlopen is. Dan vinden we het belangrijk dat er ruimte is om hier bij stil te staan of dus om te rouwen. Zo kunnen we onze gevoelens hierover uiten en helpt het ons om in de toekomst onze behoeften vollediger te kunnen invullen. Daarnaast krijgt ook vieren een plaats. Als we ieders behoeften hebben kunnen invullen, als we tevreden zijn over ons handelen of over hoe iets is gelopen, dan kunnen we hier aandacht aan besteden, dit uitspreken, onze dankbaarheid tonen en het delen met anderen.

Spelen

Spelen zoals we er bij Orvita naar kijken kenmerkt zich door het volgende. Spelen is een vrije keuze. Het kind kiest wat, hoe, waar, wanneer en hoe lang het speelt. Het kind bepaalt zelf, of gaat akkoord met, het spelverloop en de spelafspraken. Spelen gebeurt vanuit intrinsieke motivatie. Het kind speelt enkel, of in de eerste plaats, voor het spel op zich. Door te spelen gaat het kind op in de activiteit die het bezig is, het is in de flow. Spelen is dus een mentale ingesteldheid van de speler. Zo kan elke activiteit als spelen ervaren worden. Bovendien is spelen voor alle leeftijden. Kort gezegd hebben we het hier over vrij spelen.

Vrij spelen is de natuurlijke manier om vaardigheden en inzichten te leren en te oefenen die nodig zijn om goed te gedijen in de omgeving en omstandigheden waarin het kind opgroeit. Kinderen gaan door hun nieuwsgierigheid nieuwe dingen en situaties intens observeren en exploreren. Met de inzichten vanuit die exploratie gaan ze met die nieuwe dingen en situaties spelen. Kinderen brengen niet enkel in hun spel wat ze geobserveerd hebben, ze gaan er ook creatief mee om. Spelen biedt een veilige omgeving om te experimenteren, aangezien het een zelfgecreëerde situatie is, waar ze kunnen uitstappen mocht het onveilig worden. Zo kunnen kinderen in hun spel variaties op de realiteit, nieuw gedrag en nieuwe oplossingen uitproberen. Daarnaast creëren, wijzigen, verfijnen en vergroten kinderen hun wereldbeeld door te spelen. Ze ontdekken en verruimen hun wereld en ondervinden wat er mogelijk is in de wereld. Spelen is dus de natuurlijke manier van leren waarbij kennis, inzichten, vaardigheden, competenties, talenten, creativiteit en het wereldbeeld groeien.

Spelen draagt bij aan alle aspecten van de ontwikkeling, dus zowel aan de motorische, cognitieve, sociale, emotionele, morele en spirituele ontwikkeling. In het spel komen meerdere aspecten tegelijk aan bod en deze zijn op een natuurlijke manier met elkaar verweven. Spelen is dus een holistische manier van leren, waarbij het leren op meerdere aspecten en meerdere niveaus doordringt.

Motorische ontwikkeling

Bij veel verschillende spelen zijn kinderen fysiek bezig. Van knutselen, tekenen en bouwen met blokjes of klein materiaal, waarbij kinderen de fijne motorische vaardigheden oefenen. Tot tik- en loopspelen, sporten en bouwen met groot materiaal waarbij de fysieke uithouding, kracht en groot motorische vaardigheden aan bod komen.

Cognitieve ontwikkeling

Diverse kennis en vaardigheden worden geïntegreerd door te spelen. Soms is dit duidelijk zichtbaar als je kinderen observeert. Maar een groot deel van de groei en het leerproces door te spelen is minder zichtbaar. Observeren, nadenken, onderzoeken, plannen, experimenteren, uitvoeren en evalueren maken deel uit van heel wat spelen, zoals bijvoorbeeld bij constructiespel, het maken van een knutselwerk, allerlei problemen die dienen opgelost te worden in fantasiespel, tactiek bij diverse sporten en (gezelschap)spelen,… Zo kunnen kinderen kennis en vaardigheden op een dieper niveau eigen maken. Ook door het thema van het spel leert het kind heel veel. Bij een fantasiespel over een tocht met een boot, kunnen de kinderen bezig zijn, met zeedieren, oriëntatie, aardrijkskunde, werking van een boot, eten, ziek zijn, reddingsoperaties, … Kortom, door te spelen leren kinderen voortdurend over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Sociale ontwikkeling

Spelen is een manier om succesvol te leren omgaan met anderen. Door samen te spelen oefenen kinderen de vaardigheden om op een gepaste manier voor zichzelf op te komen en tevens rekening te houden met anderen, om zo een overeenkomst te vinden waar iedere speler zich in kan vinden. Daarnaast biedt spel de ruimte om de sociale interactie te oefenen. Zo kunnen kinderen variaties en nieuwe manieren uitproberen om om te gaan met anderen. Verder leren kinderen om de emoties van anderen te lezen en hier gepast op te reageren. Spel stimuleert dus het empathisch vermogen. Rollenspel is het sociale spel bij uitstek, omdat kinderen door het spelen van de rollen inzicht verwerven in sociale relaties. Ook tijdens alleen spelen kunnen kinderen leren om om te gaan met anderen. Bijvoorbeeld door verschillende figuren met elkaar te laten interageren. Zo leert het kind de situatie vanuit verschillende standpunten te bekijken en wat het effect is van een bepaalde reactie op een andere figuur. Naast het leren omgaan met anderen is spelen tevens een effectieve manier om de band met elkaar te versterken. Samen spelen creëert een goede basis voor een vriendschapsrelatie, aangezien het spelen inhoudt dat kinderen constant met elkaar afstemmen en dat kinderen samen plezier maken.

Emotionele ontwikkeling

Spelen is een manier om emoties en (moeilijke) ervaringen een plaats te geven en te verwerken. Kinderen gebruiken spontaan spel om hiermee om te gaan. Zo kan een kind met een ziekenwagen spelen, nadat hij of zij een ongeval gezien heeft. Of een kind kan zich uitleven op een trampoline om de stress weg te springen. De beleving van stressvolle of emotioneel intense ervaringen neemt het kind mee in zijn spel. Het kind heeft zelf controle over het spelverloop en het spel heeft geen gevolgen buiten het spel. Dit maakt dat spel een veilige manier is om de confrontatie aan te gaan met stressvolle ervaringen. Het kind kan in zijn spel met behulp van verbeelding de ervaring naar zijn hand zetten. Op die manier verwerkt het kind die emotionele ervaring, reguleert het zijn emoties en vermindert de stress. Verder kan spel ook een manier zijn om zich voor te bereiden op een nieuwe of gewijzigde (stressvolle) situatie die zich in de toekomst gaat voordoen.

Aangezien spelen fundamenteel is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, krijgen ze in Orvita elke dag, de hele dag de ruimte om vrij te spelen. Zo kunnen ze leren, groeien, ontwikkelen en leven in de flow en vanuit intrinsieke motivatie.

Zelfsturing

Als een baby leert kruipen, lopen en zijn eerste woordjes zeggen, is er niemand die hem daar richtlijnen voor geeft. Het gebeurt helemaal vanuit zijn eigen drijfveren en de wil om het te leren. Die natuurlijke drive stopt niet als kinderen ouder worden.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend

Kinderen en jongeren willen de wereld ontdekken en trachten vat te krijgen op de wereld rondom hen. Hiervoor gaan ze observeren, onderzoeken, spelen en ondernemen. Kinderen hebben een enorme drive om te leren. Kinderen en jongeren willen namelijk van nature deel uit maken van de cultuur waarin ze opgroeien. Daarom zijn ze gemotiveerd om te ontdekken en leren wat ze nodig hebben om een volwaardig leven te leiden in die cultuur. Bovendien willen kinderen de cultuur waarin ze leven verbeteren. Zo gaan ze ook creatief aan de slag en proberen dingen uit.

Leren vanuit intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is hierbij de ideale motor. Wanneer je vanuit je eigen motivatie leert, leer je veel sneller, dieper en met meer plezier. Zo kan je leren wat aansluit bij je interesses op dat moment, wanneer je motivatie optimaal is.

Leren doe je altijd

Als mens leer je altijd. Je kan niet niet leren. Door alles wat kinderen doen, ontdekken en ondernemen leren ze ontzettend veel bij. Dit leren is het krachtigste als ze zich goed in hun vel voelen en dingen doen waar ze zelf voor kiezen.

Leren in de flow

Enerzijds leert een kind door de dingen te doen waar het op dat moment interesse in heeft. Het kind wordt opgeslorpt door de activiteit op zich, het gevolg is dat het kind allerlei dingen leert die het tegenkomt in de flow van zijn of haar activiteit. Op die manier kan het kind zijn passies en talenten verder ontplooien.

Leren om iets te realiseren

Anderzijds gaat een kind leren wat het nodig heeft om te kunnen realiseren wat hij of zij graag wil. Doordat het kind leert vanuit een zelf gekozen doel, is de motivatie om dit leren veel groter. Het kind wil bijvoorbeeld een spel spelen op de computer. Daarvoor is het handig dat je kunt lezen of Engels begrijpt. Of het kan geweldig goed verhalen verzinnen en wil die verhalen graag kunnen bewaren. Daarom wil het kind leren schrijven.

Onzichtbaar leren

Als toeschouwer kan het moeilijk zijn om zicht te krijgen op wat een kind allemaal leert tijdens een bepaalde activiteit. Enerzijds kan je wel een aantal dingen veronderstellen dat een kind leert tijdens een activiteit. Zoals dat een kind dat een bouwwerk met blokken maakt bezig is met ruimtelijk inzicht en oog-hand coördinatie. Maar wat er allemaal in het hoofd van het kind afspeelt weten we niet. Denkt het kind na over architectuur, het leven in en rond het bouwwerk, esthetiek of … ? Een heel deel van het leren is dus onzichtbaar. Door kinderen en jongeren de ruimte te geven om te doen waar zij voor kiezen, krijgen ze meer ruimte in hun hoofd voor dit onzichtbare leren.

Leren op maat van elk kind

In onze wereld is er zeer veel kennis en zijn er zeer veel vaardigheden die je zou kunnen leren. Je kan als mens sowieso maar een heel klein stukje hiervan leren in je leven. Wie zijn wij om te beslissen wat wel waardevol is om te leren en wat niet. Bovendien heeft elk kind zijn eigen voorkeuren, interesses en talenten. Daarnaast zijn er heel veel manieren om iets te leren. Zo kun je leren lezen, door les te volgen, door zelf boeken te bekijken, door bordjes te bekijken in je omgeving, door voorgelezen te worden of op nog vele andere manieren. Kinderen weten zelf het beste wat ze nodig hebben, daarom geven wij kinderen de ruimte om zelf te kiezen wat ze leren en hoe ze dat leren. Zo kan ieder kind leren vanuit intrinsieke motivatie en uitblinken in zijn eigen interesses en talenten.

Leren in interactie met elkaar

Zelfsturing gebeurt in interactie met andere kinderen en de facilitators. Door een diversiteit aan leeftijden, interesses en talenten bijeen te brengen gaan kinderen en facilitators elkaar inspireren, ideeën delen en van elkaar leren. Kinderen kunnen volgens hun eigen behoeften samen dingen doen, zoals gesprekken voeren, samen spelen of samen een project uitwerken. Of ze kunnen er voor kiezen op hun eentje bezig te zijn.

De facilitator ondersteunt

Facilitators zijn in de eerste plaats unieke personen met eigen voorkeuren, talenten en interesses. Ze hebben een voorbeeldfunctie om zich authentiek te tonen en te handelen vanuit intrinsieke motivatie, en dus trouw te blijven aan wie ze zelf zijn. Daarnaast hebben ze de taak om beschikbaar te zijn voor de kinderen om naar hen te luisteren en hen te ondersteunen in de keuzes die ze maken. Dit doen ze o.a. door begeleiding aan te bieden, een gesprek te voeren, informatie op te zoeken, kennis en vaardigheden door te geven, met hen te spelen,… . Facilitators kunnen vanuit hun eigen interesses ook voorstellen doen voor activiteiten. De kinderen zijn vrij om hier al dan niet op in te gaan.

De focus is leven, ontdekken en ondernemen

Hoewel dat kinderen ontzettend veel leren door zelfsturend aan de slag te gaan, is leren niet de focus. Het doel is dat kinderen hun eigen leven kunnen vormgeven, de wereld kunnen ontdekken en ondernemend aan de slag kunnen gaan. Leren is hiervan het logisch gevolg. Juist doordat de focus ligt op het leven vanuit intrinsieke motivatie, leren kinderen ontzettend veel.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

We kiezen dus voor zelfsturing. Zelfsturing betekent aan het roer staan van je eigen leven, zelf kiezen hoe je je tijd besteedt. Elk kind is volledig vrij zijn dag in te vullen zoals het zelf wil. Kinderen kiezen wat, wanneer, hoelang, en hoe ze dingen en activiteiten doen. Dus kinderen kiezen ook zelf wat ze leren en hoe ze dit leren. Dit dag in dag uit het hele jaar door. De enige beperking hierbij zijn de praktische mogelijkheden en de behoeften van de anderen. Die vrijheid is niet vrijblijvend. Want de kinderen en jongeren zijn zelf verantwoordelijk om hun ideeën waar te maken, om wat ze willen doen of leren mogelijk te maken. De facilitators en andere kinderen kunnen wel kennis en vaardigheden doorgeven, meedenken en ondersteunen. Maar uiteindelijk staat elke kind zelf aan het roer van zijn eigen leren en leven. Daarnaast zijn kinderen en jongeren ook verantwoordelijk voor de gevolgen van hun keuzes. Ze leren ervaren dat hun doen en laten gevolgen hebben. Ze experimenteren met wat hun keuzes teweeg brengen. Ook hier zijn de facilitators er om hen hierin te steunen en hen te helpen om te rouwen en te vieren omtrent gemaakte keuzes. Zo kunnen kinderen en jongeren oefenen in het maken van eigen keuzes.

Kinderen die in zo’n vrijheid opgroeien worden doorgaans zelfstandige, zelfbewuste en zelfzekere volwassenen. Ze hebben geleerd wat ze nodig hebben om een vervullend leven te leiden en hebben de mindset om nieuwe dingen te leren als ze die nodig hebben.

Vertrouwen

Vertrouwen is geloven dat het goed komt, zonder dat je weet hoe of op welke manier. Wat het effect zal zijn van keuzes is onzeker. Vertrouwen biedt een steun om het leven tegemoet te treden.

Wij kiezen bij Orvita volop voor vertrouwen: vertrouwen in kinderen en jongeren, vertrouwen in hun mogelijkheden, keuzes en leerproces, vertrouwen in verbindende communicatie, vertrouwen in relaties en vertrouwen in de toekomst.

Vertrouwen in het kind, zijn mogelijkheden en keuzes

Elk kind is een uniek mens, met zijn eigen interesses, voorkeuren, gevoeligheden, mogelijkheden en kwaliteiten. Bovendien groeit het kind op in een uniek gezin met zijn eigen dynamieken. Dit maakt het onmogelijk te weten wat het ‘beste’ is voor het kind nu en in de toekomst. Ieder levenspad is namelijk anders. Mensen, en dus ook kinderen en jongeren handelen vanuit hun eigen behoeften. Ze handelen vanuit wat ze nodig hebben in hun leven. Door hen de ruimte en vrijheid te geven kunnen ze keuzes maken die zo veel mogelijk aan die behoeften beantwoorden, waardoor ze optimaal gedijen en ontwikkelen.

Vertrouwen in het leerproces

We vertrouwen op de intrinsieke leergierigheid van het kind en dat het kind zelf het best weet hoe, wat en wanneer het wil leren om een vervullend leven te leiden. Kinderen en jongeren zijn namelijk van nature ontzettend nieuwsgierig en leergierig. En leren vanuit intrinsieke motivatie is de meest effectieve manier van leren. Kinderen en jongeren leren door de dingen te doen die ze graag doen. Daarnaast leren ze vaardigheden die nodig zijn om een zelf bepaald doel te bereiken. Omdat we vertrouwen in het leerproces kiezen we voor zelfsturend leren.

Vertrouwen in verbindende communicatie

We vertrouwen erop dat als we in communicatie gaan vanuit verbinding, dat we komen tot iets waar ieder van ons zich in kan vinden. We hebben ideeën in ons hoofd wat de beste beslissing is, hoe een conflict op te lossen en wat de ander zou moeten doen. Maar die ideeën komen misschien niet overeen met de ander zijn behoeften. Dan kunnen die botsen met de ander. Om tot verbinding te komen is het nodig die strategieën los te laten en te focussen op ieders behoeften. Hiervoor hebben we vertrouwen nodig, want we weten niet hoe het er gaat uitzien als we trachten met ieders behoeften rekening te houden. Door te vertrouwen in het proces en echt in verbinding te treden met elkaar ontstaan er creatieve mogelijkheden om maximaal rekening te houden met ieders behoeften. Conflicten oplossen, beslissingen nemen, omgaan met elkaar vanuit verbinding is dus steeds opnieuw het onbekende in duiken, zonder te weten waar we exact gaan uitkomen.

Vertrouwen in relaties

Relaties zijn enorm belangrijk omdat kinderen hun identiteit ontwikkelen in relatie met andere mensen en omdat het sociale een essentieel onderdeel is van het menselijke bestaan. Heel wat menselijke behoeften hebben betrekking op de relatie met anderen. Dus om optimaal te gedijen willen kinderen en jongeren het liefst keuzes maken die tevens rekening houden met de behoeften van anderen. Door verbindende communicatie maken we kinderen en jongeren bewust van wat er leeft bij anderen. In een omgeving waar verbinding centraal staat, vertrouwen we erop dat kinderen en jongeren relaties willen bouwen met anderen die tegemoet komen aan hun eigen behoeften en die van anderen. Zo bouwen we samen aan een warme en veilige gemeenschap.

Vertrouwen in de toekomst

Als we communiceren vanuit verbinding en kinderen hun eigen levenspad laten bepalen, dan vertrouwen we erop dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste en ondernemende mensen die tevreden in het leven staan.

Verantwoordelijkheid

Door kinderen en jongeren vertrouwen te geven, krijgen ze eveneens de verantwoordelijkheid over hun eigen leven. Die verantwoordelijkheid houdt in dat kinderen en jongeren de hele dag, dag in dag uit keuzes maken over wat ze doen en op welke manier ze dat doen. En ze zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun keuzes. Die verantwoordelijkheid nemen ze niet in het luchtledige, maar in interactie met de facilitators en andere kinderen. Zo groeien kinderen en jongeren in hun verantwoordelijkheid door voorbeelden van anderen, door gesprekken te voeren, door te leren van het effect van hun eigen keuzes en door kennis en inzichten te vergaren vanuit diverse bronnen. Verder willen we kinderen en jongeren ook steunen in het rouwen en vieren omtrent de gemaakte keuzes. Zo groeit het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren en leren ze hun eigen leven in handen te nemen.

Angst is geen goede raadgever

De tegenhanger van vertrouwen is angst. Angst mag er zijn, want het is een reëel gevoel. Maar angst is vaak geen goede raadgever, aangezien angst onze blik op de realiteit beperkt en vertroebelt. Angst beperkt onze creativiteit en ons geloof in mogelijkheden. En angst komt meestal niet overeen met de realiteit. Daarom handelen we bij Orvita niet vanuit angst, maar kiezen we voor vertrouwen. Angst geeft ons wel informatie over welke behoeften er voor ons belangrijk zijn en verwijzen vaak naar diepere pijnen. De facilitators gebruiken die informatie van hun angst voor hun persoonlijk proces en trachten te handelen vanuit hun behoeften, maar niet vanuit hun angst. Wel geven we kinderen, ouders en faciliators graag een luisterend oor om hun angsten te uiten en een plaats te geven. Zo creëren we meer ruimte om met kinderen om te gaan vanuit vertrouwen.

Veilige en vertrouwde omgeving

Aansluitend willen we een omgeving creëren waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Vertrouwen creëert rust en harmonie, waardoor er ruimte is om iedereen als mens te zien. We creëren een omgeving van vertrouwen en veiligheid waarin het kind met alles bij ons en/of in de groep terecht kan. Dat doen we door waarachtig interesse te tonen in wat er werkelijk in het kind leeft, door te verbinden met de gevoelens en behoeften van het kind. Als een kind voelt dat zijn behoeften er echt toe doen zal het zich veilig voelen.

Democratisch

Democratisch komt van het Grieks en betekent: “het volk bestuurt”. Bij Orvita betekent dit dat iedereen van de gemeenschap inspraak heeft en mag mee beslissen over de werking van Orvita. Hierbij is ieders stem gelijkwaardig, ongeacht de leeftijd.

Consent op basis van behoeften

We kiezen ervoor beslissingen te nemen vanuit ‘consent op basis van behoeften’. Dit houdt in dat alle leden van de gemeenschap een volwaardige en gelijkwaardige inspraak hebben en beslissingen worden genomen waarbij maximaal rekening gehouden wordt met ieders behoeften. Hierbij focussen we eerst op de behoeften die spelen, waardoor we afstand nemen van de concrete situatie om te zien wat er voor ieder lid en voor de gemeenschap als geheel belangrijk is. Van hieruit is er meer ruimte voor creativiteit om te komen tot een strategie die zoveel mogelijk behoeften vervult.

Deze manier van democratisch beslissen heeft meerdere voordelen, o.a.:

  • Iedereen hoort erbij, want ieders stem wordt meegenomen in de beslissing.
  • Ook als je nog niet helder hebt wat er belangrijk voor je is, of je moeilijk uit je woorden komt, dan ondersteunen de moderator van de meeting of anderen je om te komen tot de behoeften die voor jou in die situatie van tel zijn.
  • De beslissingen worden door iedereen gedragen, want ieders behoeften zijn er mee in opgenomen.
  • Het beslissingsproces is meer ontspannen. Als je weet dat jouw behoeften ook van tel zijn, dan hoef je er niet om te strijden dat hier ook rekening mee gehouden wordt.
  • Het nemen van een beslissing draagt bij aan het groepsgevoel. De beslissing is geen opbod van strategieën, maar een gezamenlijk creatief proces om vanuit de behoeften tot de optimale strategie te komen.

Over alles meebeslissen

Kinderen, jongeren en facilitators mogen mee beslissen over alle aspecten van onze gemeenschap, onder meer omtrent afspraken, over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan, uitstappen, materialen, inrichting, praktisch zaken, financiën, de werking en organisatie.

Afspraken om zorg te dragen voor ieders behoeften

De afspraken en beslissingen die genomen worden staan in functie van de gemeenschap. Afspraken ondersteunen de gemeenschap om zorg te dragen voor ieders behoeften. Als afspraken zelf blijken in te gaan tegen sommigen hun behoeften, dan is het tijd om die afspraken te evalueren en bij te sturen. We werken dus niet met vaststaande regels, maar met flexibele afspraken die we aanpassen afhankelijk van de behoeften van onze gemeenschap. Zo blijven we zo dicht mogelijk bij wat er leeft in de groep.

Agile beslissingsproces

Ook het praktische verloop en organisatie van het beslissingsproces evolueert mee met de noden van de gemeenschap. Waarbij ons fundament van ‘consent op basis van behoeften’ blijft staan, omdat dit de veiligheid is dat er met ieders behoeften rekening wordt gehouden.

Zowel expliciet als impliciet democratisch

Expliciet omdat de schoolmeeting en alle andere vergaderingen op deze manier werken. Impliciet omdat alle beslissingen die doorheen de dag genomen worden door en tussen leden van de gemeenschap vertrekken van het principe om maximaal rekening te houden met ieders behoeften. Daarom nodigen we iedereen van de gemeenschap uit om enerzijds proactief af te stemmen met anderen als je veronderstelt dat je keuze ingaan tegen anderen hun behoeftes. En anderzijds om af te stemmen met anderen als je merkt dat jouw handelingen of die van anderen ingaan tegen jouw of anderen hun behoeften. Zo creëren we dag in dag uit het bewustzijn dat ieders behoeften van belang zijn. De facilitators hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

Rouwen

Mocht het aan creativiteit ontbreken om bij een beslissing met ieders behoeften rekening te houden, dan geven we ruimte om hierover te rouwen. Zodat we ons hiervan bewust zijn en zodat iedereen toch erkend en gezien wordt. Daarnaast trachten we onze blik open te houden om in de toekomst wel strategieën te vinden die tegemoet komen aan alle behoeften.

Agile

Agile betekent het flexibel en behendig omgaan met veranderende situaties, waarbij het doel niet uit het oog verloren wordt. Bij Orvita houdt dit in dat ons fundament van de 8 pijlers stevig verankerd staat, maar hoe we die visie concreet realiseren kan veranderen afhankelijk van de behoeften van de gemeenschap en de omgeving waarin we gevestigd zijn. Zowel op individueel niveau als op niveau van de gemeenschap vinden we agiliteit belangrijk.

Organisch groeien

Verandering is inherent aan het leven. We weten dat ieder individu in onze gemeenschap gaat groeien volgens zijn eigen levensweg. We weten dat de samenstelling van onze gemeenschap en de dynamieken binnen de gemeenschap gaan wijzigen. We weten dat onze omgeving gaat evolueren. Maar welke veranderingen, wanneer en op welke manier gaan plaatsvinden daar hebben we geen zekerheid over. We willen niet blijven vasthouden aan verouderde strategieën. En we willen evenmin meevaren op de veranderingen als een roerloos bootje op een wilde zee. We kiezen ervoor om organisch mee te groeien, waarbij we steeds verbonden blijven met de kern van wie we zijn.

Behoeften staan centraal

Die kern zijn onze behoeften. Als hetgeen we doen niet meer voldoet aan ieders behoeften, dan vertrekken we steeds vanuit de behoeften die er leven, om dan vanuit verbinding op zoek te gaan naar creatieve oplossingen die maximaal rekening houden met ieders behoeften.

Ruimte voor persoonlijke groei

Ieder kind krijgt volop de ruimte om organisch te groeien vanuit zelfsturing volgens zijn of haar eigen behoeften. Vanuit verbinding volgen we dit organisch ontvouwende leven.

Flexibele afspraken

Indien een (conflict)situatie de hele gemeenschap aangaat, kan ervoor gekozen worden om daar een afspraak over te maken. Afspraken geven helderheid over hoe met elkaar en onze omgeving om te gaan. Op die manier hoeven we niet telkens met elkaar af te stemmen, maar weten we hoe we kunnen handelen zodat met ieders behoeften wordt rekening gehouden. De afspraken worden gemaakt door consent op basis van behoeften, zodat de afspraak zo maximaal mogelijk rekening houdt met ieders behoeften. Mochten er kinderen, jongeren of facilitators zich niet houden aan bepaalde afspraken, dan gaan we met hen in gesprek. Als ze nog steeds achter de afspraken staan, maar ze die bijvoorbeeld waren vergeten, dan houden we de afspraak. Blijkt de huidige afspraak in te gaan tegen bepaalde behoeften van sommige kinderen, jongeren en/of facilitators, dan is het tijd om de afspraken te herbekijken. Zo kan de afspraak aangepast worden, zodat deze opnieuw rekening houdt met ieders behoeften. Kortom, de afspraken staan in functie van het samenleven in onze gemeenschap. Er zijn dus geen vaste regels, maar wel flexibele afspraken.

Veranderende werking en organisatie

Om Orvita vorm te geven maken we heel wat keuzes. Zo bepalen we o.a. op welke momenten we samen komen om te delen of beslissingen te nemen en hoe we deze organiseren. We gebruiken bepaalde tools om informatie uit te wisselen en het aanbod bekend te maken. We kiezen hoe we het gebouw en de buitenruimte inrichten en welk materialen we voorzien. We beslissen hoe we ons financieel en administratief organiseren. Kortom, we beslissen hoe de werking en organisatie van Orvita eruit ziet. Deze beslissingen liggen niet voor altijd vast. We passen deze aan op basis van de behoeften van de gemeenschap. Iedereen van onze gemeenschap, jong en oud, mag hierover meebeslissen met consent op basis van behoeften. De werking en organisatie staat in functie van de gemeenschap en niet andersom. We willen dat de tools en systemen die we gebruiken zo flexibel zijn dat ze de behoeften van de leden van onze gemeenschap kunnen volgen.

Holistisch

De mens, en dus ook het kind, is een levend organisme dat vanuit verschillende niveaus als geheel functioneert en zich ontwikkelt: Het lichamelijke, het sociaal-emotionele, het mentale, het creatieve, het energetische en de zingeving. Al deze aspecten zijn waardevol bij de ontwikkeling en wij hebben zoveel mogelijk oog voor ze allemaal.

Lichamelijk

Kinderen en jongeren zijn eigenaar van hun eigen lichaam. We ondersteunen kinderen en jongeren om in verbinding te blijven met hun eigen lichaam. Want door echt te luisteren naar hun eigen lichaam, weten kinderen en jongeren zelf het beste wat hun lichaam nodig heeft en waar hun grenzen zijn. We vinden het belangrijk dat de grenzen van ieder kind gerespecteerd worden, dus ook de lichamelijke grenzen, zoals i.v.m. nabijheid en aanraking. Kinderen en jongeren zijn vrij om te eten volgens hun eigen behoeften en te bewegen zoveel ze willen en op de manier dat ze dit willen. Zo voelen kinderen zich gezond en veilig in hun eigen lichaam. Het lichamelijke welzijn is samen met het sociaal-emotionele welzijn de basis voor een gezonde ontwikkeling.

Sociaal-emotioneel

Je goed in je vel voelen is de basisvoorwaarde om zich optimaal te kunnen ontplooien, de wereld te ontdekken, te leren, te ondernemen en te leven vanuit intrinsieke motivatie. Mensen zijn sociale wezens. Als je op een harmonieuze manier met je medemens kan omgaan, elkaar werkelijk begrijpen, sta je steviger in je schoenen. Het is via de ander dat je jezelf kan leren kennen. De belangrijkste tool die we gebruiken om het sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen te bevorderen is de verbindende communicatie. Verbindende communicatie leert ons bewust te zijn van onze gevoelens en behoeften en die op een effectieve manier met elkaar te communiceren. Zo zijn we ons bewust van onszelf en tegelijk van de ander. Wanneer je je bewust bent van je eigen gevoelens en behoeften en de mogelijkheden ontwikkelt om die in harmonie met de gemeenschap te vervullen, sta je sterk in het leven. Als een kind bijvoorbeeld erg gesloten is, zich niet goed in zijn vel voelt of veel kwaadheid in zich draagt, dan verbinden we met dit kind om hem of haar te helpen om de grond daarvan te begrijpen. Zodat het kind hierin geholpen kan worden.

Mentale

Alle kennis en vaardigheden zijn bij ons welkom en mogen onderzocht, besproken en geleerd worden. Wij houden ons niet aan een vast curriculum. De kennis in de wereld is zoveel breder.

Creativiteit

In deze veranderende wereld is het belangrijk dat kinderen en jongeren niet enkel kennis en vaardigheden vergaren, maar dat ze ook creatief kunnen omgaan met de wereld om hun heen. Doordat kinderen en jongeren vrij kunnen spelen en zelfsturend aan de slag gaan biedt dit ontzettend veel mogelijkheden tot creatief denken en creatief bezig zijn. Bovendien behouden kinderen en jongeren hun natuurlijk creatief vermogen doordat ze niet beoordeeld worden.

Energetische

Wij zijn energetische wezen die invloed uitoefenen op onze omgeving en beïnvloed worden door de omgeving. Zo kan verbinding ontstaan tussen mensen en kunnen we elkaars emotionele staat aanvoelen zonder woorden te gebruiken. Kinderen merken vaak (onbewust) op als er een verschil is tussen wat je zegt en hoe je je werkelijk voelt. Dit kan onveilig aanvoelen voor kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat facilitators congruent en transparant communiceren omtrent hun innerlijke belevingswereld. Enerzijds willen we bewust omgaan met hoe het energetische ons beïnvloedt. Anderzijds krijgen kinderen, jongeren en hun ouders de ruimte om verschillende visies en theorieën hieromtrent te onderzoeken en te gebruiken, om zo o.a. hun welzijn te verhogen.

Zingeving

We verwelkomen diverse wereldvisies. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om hun eigen wereldbeeld vorm te geven en op zoek te gaan naar de zin van het leven. Ze kunnen dit onderzoeken, bevragen, uitspelen en bekijken wat dit voor hun realiteitsbeleving betekent. Ieder kind mag zijn eigen manier van in de wereld staan ontdekken en beleven. Hierbij hoort ook de culturele en religieuze expressie.

Spelen en zelfsturing

Spelen is een holistische manier van leren. Bij spel worden meerdere aspecten van de mens tegelijk in beweging gezet, waardoor het leren veel dieper doordringt. Zelfsturing is leren en leven vanuit intrinsieke motivatie. Hierdoor blijft het kind veel dichter bij zichzelf, ervaar het minder stress en meer plezier in het leven. Door zelfsturing gebeurt het leren en leven in harmonie met de hele menselijke persoon.

We kijken niet enkel holistisch naar de mens, maar ook naar de wereld. Alles wat de wereld omvat, alles wat er in de wereld gebeurt, is potentieel iets om te ontdekken, te onderzoeken, mee te experimenteren, te beleven, te leren of er ondernemend mee aan de slag te gaan.

Daarom gebeurt het leven en leren in Orvita in verschillende omgevingen:

  • Ons eigen plekje: Daar zijn we vertrouwd en voelen we ons thuis. Het is het gebouw waarin we gevestigd zijn en de buitenruimte die hierop aansluit.
  • Op stap in de wereld: Buiten ons eigen plekje is er nog zo veel meer te ontdekken en te leren. Kinderen en jongeren krijgen volop mogelijkheden om op stap te gaan in de wereld. Zo kunnen we op uitstap gaan, een bezoek brengen, een kind kan een stage doen, … Dit kan dichtbij of ver weg. Voor heel even of voor meerdere dagen.
  • De wereld binnenbrengen: We kunnen de wereld ook binnenbrengen op ons eigen plekje: door mensen uit te nodigen om hun ervaringen en passies te delen, door materialen of voorwerpen binnen te brengen of door contact te maken met de wereld via o.a. het internet.

Natuur

We vinden het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot onze natuurlijke leefomgeving. Ze kunnen de natuur ontdekken, proeven, bewonderen, ervaren, beleven, ervan genieten, erin spelen, erover leren, … Ook de natuur gebruiken, bewerken, verzorgen en beschermen horen hierbij, dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een moestuintje, verzorgen van dieren of meedoen aan een afvalopruimactie.

Cultuur

Cultuur in de ruime zin van het woord, alles wat de mens schept, is overal en alomtegenwoordig. We hebben diverse culturen in onze wereld, die elk hun eigen culturele aspecten kennen zoals kunst, taal, rituelen, religie, samenleven, politiek, economie, wonen en werken. We willen de cultuur binnenbrengen en kansen bieden om cultuur te ontdekken en te beleven in de wereld. Met de cultuur waarin we leven komen kinderen en jongeren sowieso in aanraking. Vanuit hun natuurlijke drive trachten ze daarin hun plaats te vinden. Verder kiezen de kinderen zelf welke aspecten van welke culturen, uit welke perioden ze willen ontdekken, bestuderen en beleven.

Digitaal

Een aspect van onze huidige cultuur is de digitale wereld. Deze is overal aanwezig. Aangezien kinderen willen deel uit maken van de cultuur waarin we leven, is het logisch dat kinderen hier mee aan de slag gaan. Zo leren ze omgaan met de digitale tools en ontdekken ze de uitgebreide mogelijkheden hiervan. Als effect van het gebruik van digitale media leren zo ook heel wat vaardigheden zoals o.a. Engels, ruimtelijk inzicht en oog-handcoördinatie via games. Bovendien is de digitale wereld een toegangspoort tot ontzettend veel kennis en vaardigheden via websites, artikels, podcasts, filmpjes en contacten van over heel de wereld. Sociale media bieden een extra dimensie aan het sociale leven van jongeren, maar zijn tevens een uitdaging om hier adequaat mee om te gaan. Ook bij de ontdekkingstocht van de digitale wereld ondersteunen we kinderen en jongeren om in verbinding te blijven met hun eigen behoeften.

Traumabewust

Sociaal-emotioneel welzijn

Zich goed in zijn vel voelen is essentieel om met plezier en onbelemmerd te kunnen leren en leven. Het is ook belangrijk om de connectie met het wezenlijke zelf te houden of te vinden.

Door zelfsturend en verbindend te werken komen we al een heel eind in het sociaal-emotioneel welzijn van het kind. Met verbindende communicatie leert het zichzelf en de ander beter begrijpen.

Door zelfsturing is het kind vrij van de druk om aan diverse verwachtingen te voldoen die het kind wegduwt van zijn wezenlijke zelf. Zelfsturing zorgt er dus voor dat het kind dichter bij zichzelf kan blijven en het kind heeft de vrijheid zichzelf en de wereld te ontdekken.

We merken geregeld bij kinderen blokkades die misschien een diepere kijk nodig hebben.

Trauma is vaak verdrukt en niet altijd op het eerste zicht te zien of door een gesprek helder te krijgen. Het vraagt een diepere aanpak.

Trauma

Trauma ontstaat wanneer er iets overweldigend gebeurd, vaak in de jonge kinderjaren. Het kind kan de gebeurtenis niet plaatsen en de steun ontbreekt om dit te helpen opvangen of plaatsen. Het kind krijgt dan te kampen met heftige gevoelens die het in zijn systeem bevriest en moet onderdrukken of afsplitsen. Dat noemt men het overlevingsmechanisme en stelt het kind in staat om te overleven. Die gevoelens maken allerlei stoffen en hormonen in het lichaam los die het kindersysteem nog niet aan kan. De energie blijft bevroren en onderdrukt in het systeem zitten.

Afgesplitst of onderdrukt wil echter niet zeggen dat het verdwenen is. Vanuit het onbewuste geeft dat mee vorm aan het leven. Dat is de reden waarom we ons telkens in dezelfde patronen blijven verwikkelen en er niet uit lijken te geraken. Tot we het trauma zien en verwerken.

Veel mensen denken misschien dat ze geen trauma hebben. Dat komt omdat het overlevingsmechanisme er meester in is om trauma te ontkennen en te omzeilen. Wij zouden durven stellen dat de meeste mensen getraumatiseerd zijn, sommigen wat meer en anderen wat minder. Was dat niet zo, dan leefden we in het paradijs op aarde. Vandaar dat wij ook groot belang hechten aan traumaverwerking. Een verbindende samenleving, waarbij ieder optimaal zijn potentieel kan leven, vraagt aandacht voor traumaverwerking.

Trauma onbewust doorgeven

Het is belangrijk om te begrijpen dat ouders niet de schuld hoeven te dragen van trauma bij hun kinderen. Omdat trauma vaak onbewust is, geven we het ook zonder het te weten aan onze kinderen door. Zo kan de mama bijvoorbeeld met angstgevoelens lopen en die aan haar gevoelige foetus doorgeven. De foetus kan daar geen weg mee en splitst het af.

In de flow

Een geslaagde dag op Orvita is als we in de flow kunnen zijn en er allerhande ontstaat en gedaan wordt zonder dat het op voorhand gepland hoeft te zijn. Dat is het volgen van de energie in het nu en zonder weerstanden. Omdat alles energie is en met elkaar verbonden is, voelt het heerlijk en vanzelfsprekend als je op die flow kan meedrijven. Het laat je wezenlijke zelf stromen zodat je jezelf en de wereld kunt ontdekken vanuit wie je werkelijk bent. Dat vraagt om vertrouwen.

Energie blokkeert

Trauma stagneert, blokkeert en/of bevriest energie. Allerlei overlevingsstrategieën nemen over. Angst, controle en afleiding dienen om de gevoelens van het trauma niet meer te voelen. Met het onderdrukken van die gevoelens, onderdrukken we ook delen van ons wezenlijk zelf en kunnen we niet meer meedrijven op de flow van het leven. Daarmee blokkeert ook het werkelijke leren. Zelfsturing kan trauma meer zichtbaar maken.

Trauma sensitief

We kiezen ervoor om in de dagdagelijkse werking oog te hebben voor trauma’s, hier sensitief en afgestemd mee om te gaan en ruimte te bieden voor trauma en de verwerking hiervan.

Zo gaan we zorgzaam om met overlevingsstrategieën. We geven er ruimte aan, respecteren de grenzen van het kind, gaan in verbinding en stemmen af op de behoeften die er leven. Zo kan een kind zich veilig voelen en zichzelf zijn met z’n overlevingsstrategieën. Tevens brengt dit openheid naar verwerking en strategieën die meer bijdragen aan het leven. Via spel en empathisch luisteren kan een kind thema’s die er leven uitdrukken en een plaats geven. Verder bieden we ruimte en een veilige omgeving om stress en pijn van trauma te ontladen.

Dieper kijken naar trauma

Daarnaast willen samen met ouders en kind dieper kijken naar trauma, hierin stappen zetten om het trauma te verwerken en te helen. Hiervoor nodigen we ouders uit om hiervoor open te staan, ermee aan de slag te gaan en naar zichzelf en eigen trauma’s te kijken indien nodig. Trauma bij het kind wijst meestal ook op trauma in het familiesysteem.

Wij hebben zelf heel wat tools in huis om naar onbewuste dynamieken te kijken en er heling in te brengen. Andere technieken en externe therapeuten behoren ook tot de mogelijkheden. Wij werken hier graag samen rond om het kind de beste kansen te kunnen geven.

Facilitators kijken naar hun eigen trauma’s

Tot slot zijn we bewust dat ook facilitators trauma’s met zich meedragen. Als een facilitator getriggerd wordt door een kind, heeft dit vaak te maken met een onderliggend trauma bij de facilitator. We zetten actief in bewustwording en verwerking van trauma’s bij facilitators.

Inclusief

Iedereen is welkom

Bij Orvita is iedereen welkom, ongeacht ras, religie, cultuur, gezinssamenstelling, geslacht, seksuele geaardheid of eventuele fysieke of mentale beperking, leerstoornis, sociaal-emotionele probleem, … We omarmen de uniciteit van ieder kind met al zijn verlangens, wereldbeeld, mogelijkheden en beperkingen.

Diversiteit: iedereen hoort erbij

Bij Orvita hoort iedereen erbij. We kunnen allemaal leren van elkaar. Daarom is het onze intentie om diversiteit te brengen in onze gemeenschap. Bovendien kunnen we zo leren om met iedereen om te gaan in onze multiculturele samenleving.

Verbondenheid

Wat ons blijft verbinden is ons vermogen elkaars behoeften te horen en onze creativiteit om strategieën te vinden die rekening houden met zoveel mogelijk behoeften.

Iedereen mag zichzelf zijn

Heel wat kinderen en jongeren die een bepaald label hebben gekregen of moeite hebben om aansluiting te vinden, kunnen zich op hun gemak voelen bij ons. Omdat wij het kind de ruimte geven om zichzelf te zijn en omdat het kind zelfsturend aan de slag mag. Zo kan het kind activiteiten doen die aansluiten bij wat hij/zij nodig heeft en wordt hij/zij niet vergeleken met hoe andere kinderen het doen. Bovendien nemen de facilitors echt tijd om te luisteren naar elk kind.

Extra zorg

Als een kind of jongere wil aansluiten die extra zorg nodig heeft, dan zullen we samen met alle partijen naar oplossingen zoeken die voor iedereen goed voelen. Zo willen andere kinderen misschien niet dat de aandacht en toewijding van de facilitators voor hen vermindert. De ouders willen graag een goede zorg voor hun kind. De facilitators willen niet gestrest geraken. Het budget is beperkt. Enkele mogelijke oplossingen zijn: praktische aanpassingen doen, een extra vrijwilliger aannemen, misschien zijn er andere kinderen die een handje willen toesteken of hebben de ouders de mogelijkheid om een persoonlijk assistent te voorzien.

Gemengde leeftijden

Wij verwelkomen kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Zij leren en leven allemaal samen in één groep. De kinderen zijn dus vrij om te spelen, leren en praten met kinderen van eender welke leeftijd. Zo kunnen de verschillende leeftijden van elkaar leren. En oudere kinderen leren te zorgen voor jongere kinderen. Gemengde leeftijden zorgen voor een verrijking van de interacties en de sociale ontwikkeling. Interessegroepjes kunnen ontstaan met kinderen van diverse leeftijden.

Ouders horen er ook bij

We hechten ook veel belang aan het betrekken van de ouders bij de gemeenschap. Ze zijn welkom om hun vragen, ideeën en bezorgdheden te uiten. Daarnaast kunnen zij ook mee denken en beslissingen nemen op onze vergaderingen met ouders. Ook hier is het belangrijk dat we ieders behoeften respecteren en oplossingen vinden die zoveel mogelijk behoeften vervullen. Ouders die dat willen, kunnen actief betrokken worden bij de dagelijkse werking, door mee te helpen, praktische zaken in orde te brengen, passies te delen. Of ze kunnen meewerken binnen de organisatie van Orvita.